ขอเสนอหลักสูตรอบรม ให้กับอบต อบรมโดย พอ.นพ.พงศ์ศักดิ์ ตั้งคณา

14 กันยายน 2555

เรื่อง ขอเสนอหลักสูตรการอบรมบุคลากรในองค์กร
เรียน นายก อบต
สิ่งที่ส่งมาด้วย รายละเอียดการฝึกอบรมโครงการพัฒนาบุคลากรแนวใหม่ ( The Power of Wisdom)การทำงานที่เป็นเลิศของบุคลากร เป็นสิ่งที่องค์กรทุกแห่งต่างปรารถนา แต่การทำงานที่เป็นเลิศนั้นต้องอาศัยบุคลากรที่ตั้งใจทำงาน ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันอย่างดี และทำงาน ด้วยใจ ทางหน่วยงานหลายๆแห่งจึงได้ให้ความสำคัญจัดการอบรมพัฒนาบุคลากรอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้บุคลากรทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ แต่ก็พบว่ามักจะได้ผลเพียงระยะสั้นเท่านั้น
บริษัท พัฒนาเพื่อชีวิตและสังคม จำกัด มีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนา “คน” โดยได้จัดการอบรมพัฒนาบุคลากรให้กับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนมากว่า 10 ปี จนปัจจุบันได้พัฒนาหลักสูตรในการอบรมให้ตรงกับความต้องการขององค์กร โดยเฉพาะการพัฒนาทางด้านจิตใจ จิตใต้สำนึก เพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทั้งความคิด และพฤติกรรม อย่างยั่งยืน บริษัทฯ จึงมีความเชื่อมั่นว่าหลักสูตรการอบรมดังกล่าว จะสามารถเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของบุคลากร ให้เป็นพฤติกรรมที่พึงประสงค์ภายในองค์กรของท่านได้ โดยใช้รูปแบบการอบรมแนวใหม่มีการบูรณาการระหว่างแนวคิดทางตะวันตก มาผนวกกับหลักปรัชญาตะวันออก และประมวลเป็นหลักสูตร 2 วัน 1 คืน จำนวนรุ่นละ 200-250 คน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มต้นทุนทางความคิด ควบคู่กับการพัฒนาจิตใจของบุคลากรให้ดีงาม ดังรายละเอียดที่แนบมาด้วย
บริษัทฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าคงจะได้มีโอกาสพัฒนาบุคลากรในองค์กรของท่าน จนก่อให้เกิดความรักความสามัคคี ปรองดองเป็นหนึ่งเดียว ตลอดจนเกิดการพัฒนาได้อย่างยั่งยืนต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาและขอขอบคุณท่านมา ณ โอกาสนี้ขอแสดงความนับถือ

พันเอก
(นายแพทย์พงศ์ศักดิ์ ตั้งคณา)
ประธานกรรมการ
ประสานงาน / คุณชโนทัย
โทร. 0-2517-6660-1, 080-5589951

หลักการและเหตุผล

จากสภาพการแข่งขันทางธุรกิจที่สูงขึ้นในปัจจุบันนี้ หลายองค์กรมีการพัฒนาศักยภาพอย่างต่อเนื่อง มีการลงทุนเพื่อสร้างหรือปรับปรุงอาคาร สถานที่ และอุปกรณ์เทคโนโลยีต่างๆมากมายเพื่อให้ทันสมัยและก่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดกับการทำงานและพัฒนาองค์กร แต่หัวใจขององค์กรโดยแท้จริง คือ “ทรัพยากรมนุษย์” หรือ “คน” ซึ่งเป็นเรื่องที่พัฒนายากที่สุด และมีงบประมาณในการพัฒนาน้อยที่สุด ซึ่งทำให้การพัฒนาองค์กรเป็นไปได้ไม่ดีเท่าที่ควร ทั้งๆที่มีการพัฒนาเรื่อง O.D., H.A., ISO ฯลฯ เพื่อให้ผู้เข้ารับการบริการประทับใจ แต่บางครั้งบุคลากรกลับต้องประสบความเครียดมากขึ้น ดังนั้นเพื่อให้การพัฒนาองค์กรเป็นการพัฒนาที่ยั่งยืนอย่างมีความสุข จึงควรปรับเจตคติ และพัฒนาจิตใจบุคลากรในองค์กรเป็นสำคัญ
บริษัท พัฒนาเพื่อชีวิตและสังคม จำกัด ได้ศึกษายุทธวิธีในการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของมนุษย์มานานพบว่า หลักสูตรการอบรมนี้ เป็นสูตรสำเร็จในการเปลี่ยนชีวิตคนได้ เสมือนการล้างใจแล้วใส่สิ่งที่ดียกเครื่องใหม่ ปรับเปลี่ยนแนวความคิดใหม่อย่างสร้างสรรค์ จะทำให้บุคลากรในองค์กรทำงานอย่างมีความสุข มีพลังในการทำงานอย่างมีศักยภาพยิ่งขึ้น สามารถพัฒนาองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน และเป็นการบูรณาการพัฒนาองค์กรที่ยั่งยืนตลอดไป

วัตถุประสงค์

1. เพื่อพัฒนาจิตใจบุคลากรในองค์กรให้มีความสุขด้วยการอบรมแนวใหม่
2. เพื่อเสริมสร้างแนวความคิด คิดนอกกรอบ และสร้างความเป็นไปได้ใหม่ให้กับองค์กร
3. เพื่อสร้างความรัก ความสามัคคีของบุคลากรในองค์กรให้ดีเยี่ยม
4. เพื่อปลูกฝังจิตสำนึกที่ดีในหน้าที่ความรับผิดชอบของแต่ละคน
5. เพื่อสร้างเป้าหมายชีวิต นำไปสู่ความสุขแก่ตนเอง ครอบครัว องค์กรและสังคมโลก

รูปแบบการอบรม

อบรมด้วยกระบวนการบรรยายและทำกิจกรรมตลอดระยะเวลาการอบรมอย่างสนุกสนาน สอดแทรกด้วยสาระ และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในเชิงลึก

กลุ่มเป้าหมาย

บุคลากรทุกระดับในหน่วยงาน

วิธีดำเนินการ

กำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการฝึกอบรม
จัดผู้เข้ารับการฝึกอบรม
ดำเนินการอบรม 3 ชั่วโมง หรือ 1 วัน หรือ 2 วัน 1 คืน


กำหนดการ

หลักสูตร 3 ชั่วโมง หรือ 1 วัน หรือ 2 วัน 1 คืน

สถานที่

โรงแรม หรือสถานที่ที่เหมาะสม

เนื้อหาการบรรยาย 3 ชั่วโมง

1. การทำงานอย่างไรให้มีความสุข
2. การตั้งเป้าหมายในชีวิต
3. ความจงรักภักดีต่อองค์กร
4. คุณธรรมจริยธรรมในการทำงาน

เนื้อหาการบรรยาย 1 วัน

1. การขจัดความเครียด
2. การมองโลกแง่ดี
3. การทำงานอย่างไรให้มีความสุข
4. การเปิดใจ ทำความรู้จักตนเอง – ผู้อื่น
5. ขั้นตอนสู่ความสำเร็จ
6. การตั้งเป้าหมายชีวิต
7. ความจงรักภักดีต่อองค์กร
8. คุณธรรม จริยธรรมในการทำงาน
เนื้อหาการอบรมหลักสูตร 2 วัน 1 คืน

1. การขจัดความเครียด
2. การทำงานอย่างไรให้มีความสุข
3. การเปิดใจ ทำความรู้จักตนเอง – ผู้อื่น
4. กิจกรรม “ถอดหัวโขน”
5. การมองโลกแง่ดี
6. การสร้างภาวะ ผู้นำ – ผู้ตาม (กิจกรรม)
7. ขั้นตอนสู่ความสำเร็จ
8. การตั้งเป้าหมายชีวิต
9. กิจกรรม “การเขียนแผนชีวิต”
10. กิจกรรม “เกมแห่งความสำเร็จ”
11. การทำงานเป็นทีม
12. ความจงรักภักดีต่อองค์กร
13. การทำความเข้าใจในตนเองและกิจกรรม “ตัดอดีต” (เพื่ออนาคตที่ดีกว่า)
14. พลังแห่งจินตนาการ
15. กิจกรรมปลูกฝังความดีไว้ในจิตใต้สำนึก
16. การประกาศพันธะสัญญา
17. คำพูดแห่งความสำเร็จ
18. กิจกรรม “ขอบคุณสานใจเป็นหนึ่งเดียว”


งบประมาณ

1. บรรยาย 3 ชั่วโมง มีค่าดำเนินการ รุ่นละ 30,000 บาท (เป็นค่าตอบแทนวิทยากร) กรณีบรรยายต่างจังหวัดมีค่าเดินทางต่างหาก
2. อบรมหลักสูตร 1 วัน (In house Training) จัดผู้เข้าอบรมรุ่นละ 100-200 คน มีค่าดำเนินการ รุ่นละ 100,000 บาท (เป็นค่าตอบแทนวิทยากร ทีมงาน 8-10 คน ,ค่าเอกสาร-อุปกรณ์ประกอบการอบรม, ค่าบันทึกเทปวีดีโอ - ประมวลภาพ , ค่าสรุปประเมินผลการอบรม และค่าเดินทางวิทยากรทีมงาน )
3. อบรมเต็มหลักสูตร 2 วัน 1 คืน (In house Training) จัดผู้เข้าอบรมรุ่นละ 100-200 คน มีค่าดำเนินการรุ่นละ 200,000 บาท (เป็นค่าตอบแทนวิทยากร ทีมงาน 8-10 คน ,ค่าเอกสาร-อุปกรณ์ประกอบการอบรม, ค่าบันทึกเทปวีดีโอ - ประมวลภาพ , ค่าสรุปประเมินผลการอบรม และค่าเดินทางวิทยากรทีมงาน )

ผู้ดำเนินการ

วิทยากร พ.อ.นพ.พงศ์ศักดิ์ ตั้งคณา และทีมงาน บริษัท พัฒนาเพื่อชีวิตและสังคม จำกัด


ผลที่คาดว่าจะได้รับ1. เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการทำงานอย่างเห็นได้ชัด
2. บุคลากรในองค์กร ได้รับการปลูกฝังเรื่องของความดีและจิตสำนึกของการทำงาน
เพื่อองค์กรและสังคม
3. บุคลากรทำงานด้วยใจรักและทุ่มเทให้กับการทำงาน
4. บุคลากรทุกระดับ เกิดวิสัยทัศน์ในการทำงานเป็นอย่างดี และมีความสุขกับการทำงาน
5. เกิดความรัก สามัคคี เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันของบุคลากรทุกระดับ
6. เกิดความมุ่งมั่นในการพัฒนาองค์กร ไปในทิศทางเดียวกัน เพื่อการบริการ
และการทำงานที่เป็นเลิศ
7. พนักงานพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง
8. พนักงานกระตือรือร้น และเปิดใจยอมรับ
9. พนักงานไม่หยุดนิ่งและ แสวงหาความรู้อยู่เสมอ
10.พนักงานคิดบวก คิดนอกกรอบและมีการจัดการเป็นเลิศ
ดูตัวอย่างการฝึกอบรมได้ที่ www.pongsaktalkandtraining.com

ชโนทัย0805589951 ส่งเมล์ถึง ชโนทัย0805589951 110.169.202.114 [ วันศุกร์ ที่ 14 กันยายน 2555 เวลา 17:11 น. ]

Warning: fopen(./data/357.dat): failed to open stream: Permission denied in /home/posadet/domains/posadet.go.th/public_html/webboard/view.php on line 365 Warning: flock() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /home/posadet/domains/posadet.go.th/public_html/webboard/view.php on line 366 Warning: fputs() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /home/posadet/domains/posadet.go.th/public_html/webboard/view.php on line 367 Warning: flock() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /home/posadet/domains/posadet.go.th/public_html/webboard/view.php on line 368 Warning: fclose() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /home/posadet/domains/posadet.go.th/public_html/webboard/view.php on line 369
 
ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็นครับ
 
ความคิดเห็น
โดย
E-mail
รหัสส่งข้อมูล

แทรกลิงค์ URL ย่อหน้า ตัวหนา ตัวเอียง เส้นใต้ สีแดง สีเขียว สีน้ำเงิน สีส้ม สีชมพู สีเทา


คลิกที่รูป เพื่อแทรกรูปลงในข้อความ