ข่าวสาร
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
เรื่อง : ประกาศสอบราคาซื้ออาหารเเสริม (นม) โรงเรียน ประจำปี 2/2552
  รายละเอียด : ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เสด็จ เรื่อง สอบราคาซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ด้วย องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เสด็จ มีความประสงค์จะสอบราคาซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน สำหรับเด็กเล็ก,เด็กอนุบาลและเด็กป.1-ป.6 ให้กับโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในเขตพื้นที่ตำบลโพธิ์เสด็จ ประจำปีการศึกษาที่ 2/2552 ดังนี้ 1. แบบพาสเจอร์ไรส์ ขนาด 200 ซีซี ชนิดถุง รสจืด จำนวน 45,680 ถุง ราคากลางนมพาสเจอร์ไรส์ 6.26 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 285,956.80 บาท (สองแสนแปดหมื่นห้าพันเก้าร้อยห้าสิบหกบาทแปดสิบสตางค์) ผู้มีสิทธิเสนอราคา จะต้องเป็นผู้มีอาชีพขายสิ่งของที่สอบราคาซื้อดังกล่าว และเป็นผู้ประกอบการ ตามบัญชีรายชื่อที่ผ่านการรับรองจากคณะอนุกรรมการรับรองสิทธิการจำหน่ายนมในโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน จะต้องไม่เป็นผู้ถูกแจ้งเวียนชื่อทิ้งงานของทางราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น ในขณะที่ยื่นซองสอบราคา กำหนดยื่นซองสอบราคาในวันที่ 3 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2552 ระหว่างเวลา 09.00 น. ถึง 09.30 น. ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลระดับอำเภอ ( ที่ว่าการอำเภอเมืองนครศรีธรรมราชหลังใหม่ ) และกำหนดเปิดซองสอบราคา ในวันที่ 2 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2552 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคา ได้ที่ส่วนการคลังองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เสด็จ ระหว่างวันที่ 16 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2552 ถึงวันที่ 30 เดือน ตุลาคม พ.ศ 2552 หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0 – 7544 -7200 ในวันและเวลาราชการ ( 08.30 น. – 16.30 น. ) ประกาศ ณ วันที่ 15 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2552 (ลงชื่อ) (นายเกรียงศักดิ์ ด่านคงรักษ์) นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เสด็จ
Slot Deposit Pulsa
 
ประกาศเมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2552  :: จำนวนผู้อ่าน 760 คน