ข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : นโยบายนายกเทศมนตรีตำบลโพธิ์เสด็จ
  รายละเอียด : นายวิฑูรย์ หัสภาคย์ นายกเทศมนตรีตำบลโพธิ์เสด็จได้แถลงนโยบายต่อสภา เทศบาลตําบลโพธิ์เสด็จ ให้ทราบว่ากระผมจะบริหารงานเทศบาลตามอำนาจหน้าที่ที่กฎหมายและตามระเบียบที่กำหนดไว้โดยจะยึดหลักการ ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมพัฒนา เพื่อสร้างความมั่นคงแข็งแรงให้กับสังคม
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2564  :: จำนวนผู้อ่าน 70 คน