สายตรงผู้บริหาร
เทศบาลตำบลโพธิ์เสด็จ
อำเภอเมือง จังหวัดนครซรีธรรมราช
   
 
นายวิฑูรย์ หัสภาคย์
นายกเทศมนตรีตำบลโพธิ์เสด็จ
โทร. 093 - 7493855